Ватстрой Инженеринг е фирма, специализирана в проектното управление, проектиране, доставка на оборудване и строителни материали, изграждане „до ключ“ и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти, водопречиствателни станции, жилищни сгради и други инфраструктурни проекти.

ОПИСАНИЕ НА ВАТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ

Ватстрой Инженеринг предлага широк набор от услуги, включващ:

● Изготвяне на пазарни и предпроектни проучвания, технически и финансови консултации, свързани с инвестиционното планиране;

● Издаване на необходимите разрешителни и документи, позволяващи реализацията на инвестиционно намерение;

● Изготвяне на идейни, технически и работни проекти, необходими за изграждането и въвеждането в експлоатация на проект;

● Изграждане „до ключ“ на енергийни, жилищни, инфраструктурни и комунални обекти;

● Извършване на проектно управление, планиране, строителен и икономически надзор, необходими за изграждането на инвестиционното намерение спрямо предварително одобрен график и бюджет;

● Закупуване на строителни материали и оборудване, както и организиране на тяхното транспортиране до строителната площадка;

● Извършване на строително-монтажни, пусково-наладъчни и тестови дейности, свързани с изграждането и въвеждането в експлоатация на даден проект;

● Поправка, реконструкция, модернизация и извършване на енергийно-ефективни оптимизации в съществуващи жилищни сгради, както и в енергийни и комунални обекти;

● Управление и поддръжка на проекта след въвеждането му в експлоатация.

Съдружниците и служителите на Ватстрой Инженеринг имат дългогодишен международен опит в следните сфери:

● Електропреносна и разпределителна инфраструктура, включително електропроводи, подстанции, трафопостове и др.;

● Електроцентрали, работещи на различни видове суровини (биомаса, въглища, природен газ и др.);

● Водопречиствателни станции, жилищни сгради и други инфраструктурни обекти;

● Прилагане на енергийно-ефективни оптимизации и мерки в съществуващи жилищни, административни и промишлени сгради.

Предимствата, които Ватстрой Инженеринг предлага на своите клиенти са:

● Широк набор от услуги, обгръщащ целия инвестиционен цикъл от извършване на предпроектно проучване до въвеждане на обекта в експлоатация;

● Екип, съставен от специалисти с дългогодишен опит и доказали се в своята сфера на дейност;

● Доказан международен опит с водещи европейски и световни фирми;

● Изградени партньорства с международни доставчици на оборудване;

● Индивидуален подход и професионализъм към всеки клиент.

Услуги

Главен изпълнител по договори за проектиране, доставка и изграждане на електроцентрали

● Комплексно изпълнение на договори за проектиране, доставка и изграждане на електроцентрали, включително извършване на необходимите тестови и пусково-наладъчни работи;

● Закупуване на оборудване от доказани производители при максимално конкурентни условия, както и организиране на необходимата логистика за транспортирането му;

● Изготвяне на необходимите идейни, технически и работни проекти за изграждането на електроцентрала.

Управление и поддръжка на електроцентрали

● Изпълнение на договори за комплексно управление и поддръжка на електроцентрали;

● Предоставяне на специализирано обучение и следпродажбено обслужване;

● Извършване на широк спектър от услуги като управление, изготвяне на политики и системи за менажиране на персонала, както и прилагане на мерки за контрол на безопасността и околната среда.

Договори за сервизно обслужване

● Предоставяне на технически услуги във всички аспекти от управлението и поддръжката на електроцентрали;

● Извършване на основни, планирани и непланирани ремонти на енерго- произвеждащото оборудване;

● Поддръжка, ремонт и обновяване на механичното и електрическото спомагателно оборудване;

● Доставка и инсталиране на компютризирани системи за управление на електроцентрали;

● Измерване на консумираното количество суровина, целящо постигане на икономии и повишаване на КПД-то на централата;

● Измерване на гарантираните технически параметри на централата, като КПД, енергопроизводство, постигнати работни часове на година и др.

Рехабилитация на остарели електроцентрали

● Техническо обследване и удължаване на полезния живот на остарели електроцентрали;

● Извършване на анализ, целящ избирането на технологично решение, чрез което да се постигне максимално висока възвръщаемост на инвестицията;

● Поправка на котли, турбини, двигатели и друго енерго-произвеждащо оборудване;

● Проектиране, доставка на оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на избраното технологично решение.

ПРОЕКТИ

Екипът на Ватстрой Инженеринг има дългогодишен опит в успешната реализация на проекти, включващи:

● Проектиране, доставка и изграждане на фотоволтаични, вятърни, водноенергийни, биомаса и конвенционални електроцентрали;

● Управление и поддръжка на енергийни съоръжения;

● Набавяне на дялово и дългово финансиране за изграждане на енергийни обекти;

● Водене на комуникация с държавни и общински институции относно издаването на необходимите документи и разрешителни за изграждането на електроцентрали;

● Извършване на тръжни процедури за избор на максимално конкурентна и технически надеждна технология, както и за главен изпълнител на проекти за изграждане на енергийни обекти;

● Надзор и защита интересите на собственика по договори за проектиране, доставка и изграждане на енергийни обекти.

КОНТАКТИ

гр. София,
п.к. 1000,
район Триадица,
бул. "Христо Ботев" №28, ет.4